Ngày 13: Điều Gì Đã Làm các Cộng Sự Viên Yêu Thích Phục Vụ?

 

      Vua Đa Vít ước ao và nói: “Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bêlem!” Ba dũng sĩ đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bêlem, đưa về cho vua Đa Vít. Nhưng vua không uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Đức Chúa. (2Sm 23: 15-16)

      Quả là một điểm son trong hành trình lãnh đạo của vua Đa Vít! Ngay khi nghe Vua Đa Vít thốt lời, các cộng sự viên của ông đã liều mạng đột nhập tuyến phòng thủ của địch để mang về cho ông chút nước quí hoá.

      Sự trung thành và hăng hái của các Cộng sự viên của Đa Vít chẳng phải do những bổn phận thường ngày họ phải làm, nhưng là một sự tự nguyện cao độ do ảnh hưởng sâu đậm từ người lãnh đạo: gương mẫu. Đa Vít nhận được những ưu ái đặc biệt của các cộng sự viên của ông, bởi chính ông là người quan tâm và đối xử với họ một cách ưu ái trước. Nói cách khác, ông chính là gương mẫu về sự quan tâm đối với các cộng sự viên của ông. Đa Vít đã biểu dương sự tự nguyện cao độ của các cộng sự viên của mình, bằng cách dâng chính những giọt nước quí hoá ấy cho Thiên Chúa, thay vì mình hưởng dùng. Điều ấy cũng lại là một tấm gương đáng kính phục cho các cộng sự viên của ông.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà