Ngày 20: Để Khuyến Cáo có Kết Quả

 

Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hày sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” (1Cr 1: 10).

 

Bất cứ tổ chức nào cũng có những điều xích mích, đụng chạm, vì mỗi người mỗi ý, vì cái tôi còn hiện hữu. Qua Phúc âm, trong số 12 được tuyển chọn và kề cận với Đức Kitô, chúng ta thấy cũng không ít những tranh luận cao thấp và phải trái. Giáo Đoàn Cô-rin-tô cũng không ngoại lệ. Qua thư gửi Giáo đoàn này, Thánh Phaolô cũng phải đương đầu với những vấn nạn ấy.

 

Đọc phần mở đầu của lá thư, phần chào thăm và lời cảm tạ, Thánh Phaolô vẽ ra một hướng đi chung cho mọi người lãnh đạo là hãy công nhận những điều hay của cộng sự viên trước khi khuyến cáo những lầm lỗi của họ. Mặc dù Giáo Đoàn Cô-rin-tô có những điều cần sửa chữa và uốn nắn, Ngài vẫn khẳng định những điều tốt đẹp của Giáo Đoàn:

 

1.     Những ân huệ họ nhận được từ Thiên Chúa.

2.     Đời sống đạo phong phú của họ qua sự hiệp thông với Đức Kitô.

3.     Niềm xác tín và lời chứng của họ về Đức Kitô.

 

Là người lãnh đạo, nếu chúng ta chỉ biết đánh giá cộng sự viên của mình dựa trên khía cạnh tiêu cực sẽ dễ dập vùi thiện chí của họ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà