Ngày 23: Chuẩn Bị Hành Trang cho Cộng Sự Viên

 

Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. (Ep 4: 11-13)

 

Một sĩ quan cấp úy, nếu không được đào tạo kỹ lưỡng khi lâm trận ông có thể nướng cả trung đội của ông dưới hỏa lực của địch. Nói cách khác, đào tạo một người lãnh đạo là một công tác khó khăn, nhất là công tác mục vụ, vì tầm ảnh hưởng không chỉ đơn thuần những người lãnh nhận mục vụ nhưng có thể còn lây lan đến các thế hệ kế tiếp. Thánh Phaolô đã giải thích mục tiêu cho những người làm công tác lãnh đạo và yêu cầu họ trang bị cho các cộng sự viên của mình như sau:

1.     Tôi phải quan tâm đến họ (CARE = Communication, Affirmation, Recognition, and Example): đối thoại, xác tín, thừa nhận và mẫu mực.

2.     Tôi phải giúp họ vượt qua những sở đoản và phát huy những sở trường của họ.

3.     Tôi phải cho họ chính bản thân tôi là thời gian, năng lực và những điều tôi quan tâm.

4.     Tôi phải để họ lãnh trách nhiệm với tất cả tin tưởng nơi khả năng của họ.

5.     Tôi phải là người luôn sẵn sàng khi họ cần đến.

6.     Tôi phải giải thích rõ ràng dự kiến và mục tiêu công tác.

7.     Tôi phải dám gạt bỏ những tiên kiến và dẹp tan những chướng ngại không cần thiết để họ có thể hoàn thành công tác dễ dàng.

8.     Tôi phải nhìn thấy những thành quả do tay họ và khích lệ họ đúng lúc.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà