Ngày 26: Những Viên Kim Cương Còn Dấu Ẩn

 

 

Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại cần thiết nhất. (1Cr 12: 22)

 

Mỗi người Kitô hữu là một chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài. Vì thế, mỗi người đều có một giá trị riêng biệt trong thánh ý quan phòng của Thiên Chúa. Do đó, người ta dù có bị xã hội ruồng bỏ, coi thường hay đánh giá thấp kém, họ vẫn có đủ năng lực để hi vọng, để vươn tới, và để hoàn thành những điều Thiên Chúa muốn họ làm, nếu họ nhận ra và đáp tiếng gọi mời của Ngài.

 

Người lãnh đạo là người đã nghe và đáp lời mời gọi của Thiên Chúa để trở nên men và muối giữa đời. Bổn phận của người lãnh đạo là giúp mỗi người cùng nhận ra và đáp lại lời Ngài. Chúng ta phải tạo cơ hội cho người khác để họ cùng hội nhập vào Cộng Đồng Dân Chúa và thực hiện ý định của Ngài. Người lãnh đạo, như thế, là người được mời gọi để khám phá ra điều còn dấu ẩn, khích lệ người đang bị giao động, và nâng đỡ người hèn kém. Chúng ta đừng quên rằng chính Đức Kitô đã nhìn vào con người hấp tấp, nóng nảy và thất học như Simon và đã nhận ra hạt kim cương trong đống gạch vụn của con người ông. Ngài đã mài dũa để ông trở nên đá quí.

 

Thiên Chúa đã nhìn ra sự khả thể của chúng ta và đã gọi mời chúng ta, ban cho chúng ta những cơ hội để chúng ta học hỏi và trở nên những người lãnh đạo trong gia đình và môi trường. Chúng ta có bổn phận phải tìm ra những khả thể nơi người khác và hướng dẫn họ nên những người lãnh đạo thực thi ý định của Thiên Chúa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà