Ngày 11: Lại Bàn về Giá trị Của Dự Kiến

 

Toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en”. Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa… Vua và người của vua tiến về Giê-ru-sa-lem đánh người Giơ-vút là dân bản xứ… (2Sm 5: 1-3 & 6)

 

Dự kiến của Đa-vít là động lực thúc đẩy con cái Israel tiến xa hơn bất cứ điều gì Sa-un đã tưởng tượng. Chúng ta có thể phân tích dự kiến của Đa-vít như sau:

1.     Dự kiến hiệp nhất: Đây là lần thứ nhất trong nhiều năm, các chi tộc Israel và toàn thể kỳ mục đã tụ tập lại với nhau.

2.     Dự kiến một trung tâm lãnh đạo: Đa-vít khởi sự cai trị từ Khép-rôn, nhưng mong muốn hiệp nhất mọi lãnh thổ về một mối và dùng Giê-ru-sa-lem làm thủ đô.

3.     Dự kiến cảm hứng những điều lớn lao: Đa-vít có giấc mơ biến Giê-ru-sa-lem thành nơi hội tụ và trung tâm điểm mọi sinh hoạt phụng tự và vương quyền cho ông và toàn dân.

4.     Dự kiến thu hút mọi người dưới quyền lãnh đạo của ông: Sau khi đã xây dựng Giê-ru-sa-lem làm thủ đô, Đa-vít qui tụ mọi người thành một khối hiệp nhất dưới sự lãnh đạo của ông.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà