Ngày 15: Hãy Đọc và Hướng Dẫn

 

Ông Dơ-rúp-ba-ven, ông Giê-su-a và những người khác, là những người đứng đầu các gia tộc Ít-ra-en, bảo họ: “Việc xây Nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ chúng tôi sẽ xây cho Đức Chúa, Thiên Chúa của ít-ra-en, theo lệnh vua Ky-rô, vua Ba-tư, đã ban cho chúng tôi”. (Er 4: 3)

 

Người lãnh đạo cần đào luyện cho mình luôn sáng suốt và một khả năng suy xét chính xác. Người đời thường dùng xảo ngôn để che đậy những ý đồ riêng tư hoặc lợi dụng tập thể, nhất là tập thể tôn giáo. Họ nói về họ hay hơn là con người thực của họ.

 

Trường hợp những người đã đến gặp ông Dơ-rúp-ba-ven và tình nguyện giúp ông là một điển hình: “Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, và dâng lễ tế kính Người…” (Er 4: 2). Cách diễn đạt của nhóm người này được thật hay và ý nghĩa. Tuy nhiên, Dơ-rúp-ba-ven đã chối từ vì ông nhận ra họ chỉ là những người đến làm nản lòng người thi hành công tác. Ông đã thẳng thắn loại trừ ngay những ảnh hưởng tiêu cực khỏi đội ngũ của ông.

 

Người lãnh đạo phải biết đọc được ý nghĩ của người khác cũng như những mưu đồ bất chính của họ. Vấn đề là hiểu được thời cơ, con người, và môi trường; điều cần thiết là có hành động thích hợp. Hành động tùy thuộc vào cung cách đọc được những dữ kiện. Sự suy xét chính xác luôn luôn đi trước quyết định và sự phân tích luôn luôn đi trước hành động.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà