Ngày 19: Dấu Chỉ Của Thành Công

 

Ông Giô-suê nói với các tư tế: “Hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân mà qua sông”. Họ khiêng Hòm Bia Giao Ước và đi trước dân. Đức Chúa phán với ông Gio-suê : “Hôm nay, Ta bắt đầu cho người được nên cao trọng trước mắt toàn thể  con cái Israel. (Gs4: 6-7)

 

Một người lãnh đạo giỏi là người biết tìm các phương thế hữu hiệu để đạt hiệu năng và chia sớt năng quyền hành xử công tác với cộng sự viên để công tác được thi hành đúng thời cơ và đáp ứng với nhu cầu hoàn cảnh. Giô-suê đã thực hiện quyền lãnh đạo của mình như vậy.

 

Mặc dù ai cũng nhận ra Thiên Chúa đã thực hiện các kỳ công của Ngài là dẫn đưa con cái Israel vượt sông Gio-đan như đi trên đất cạn. Giô-suê vẫn muốn lập lại các kỳ công ấy với dân. Để thực hiện mục tiêu này, ông đã đặt ra  một chương trình gọi là “Mười hai bia kỷ niệm”. Ông bảo mỗi chi tộc lấy một tảng đá từ giữa lòng sông đem đến nơi họ dừng lại bên bờ đối diện để dựng bia tưởng niệm. Những tảng đá ấy trở nên dấu chứng những việc Thiên Chúa đã làm cho dân.

 

Người lãnh đạo giỏi là người luôn biết cung cấp những mốc dấu hoặc chứng từ để cộng sự viên ghi nhớ nằm lòng sứ mạng của mình và dự kiến của tập thể. Những dự kiến cho tương lai và những thành công trong quá khứ là những điều cộng sự viên cần biết và ghi nhớ như một chất kích thích nung nấu lòng nhiệt thành và đương đầu với thách đố.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà