Ngày 2: Từ Bỏ Để Hướng Thiện

 

Đó là luật về người khấn na-dia. Lễ tiến của nó dâng cho Đức Chúa phải theo đúng lời khấn na-dia, ngoài ra nó có thể tùy khả năng mình mà dâng thêm. Nó đã khấn theo luật na-dia thế nào, thì phải giữ như vậy. (Ds 6: 21)

 

Qua lời khấn Na-dia, Thiên Chúa vạch ra cho cả nam lẫn nữ con đường thánh hiến cho Thiên Chúa với mục đích đặc biệt trong thời gian hạn định. Những nhà lãnh đạo như Sam-sôn (và có lẽ cả Sa-mu-en) đã tuyên giữ lời khấn này là không cắt tóc, không uống rượu, không động đến xác chết, vv… Họ đã từ bỏ một số những thói quen và tập quán để sống tầm mức cao cả hơn. Nói cách khác, họ đã sống luật hi sinh để tránh xa những cám dỗ thường ngày.

 

Là người lãnh đạo hôm nay, chúng ta có thể học hỏi được gì qua lời khấn Na-dia của người xưa?

 

 Kỷ luật                                              Ứng dụng

Tránh uống rượu

Tự chế: Tránh say sưa nghiện ngập.

Không cắt tóc

Hình ảnh: Tránh lối sống xa hoa hay để thời trang bề ngoài dẫn dụ.

Không động đến xác chết

Phẩm chất: sống ngay thẳng và hướng thiện.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà