Ngày 24: Vững Như Đá Tảng

 

Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Si-môn và nói: “ Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha”. (tức là Phê-rô). Ga 1: 42)

 

Tin cậy là điều quan trọng trong đội ngũ. Chính sự tin cậy này là đòn bẩy đưa cả đội ngũ đến thành công. Một vài điểm sau đây có thể được coi là thực chất của sự tin cậy:

1.     Động lực thúc đẩy: Cộng sự viên nhận thức được điều gì có ích lợi cho tập thể và ra sức thi công để công tác thành tựu, đồng thời thúc đẩy mọi người trong đội ngũ cùng bắt tay vào công tác.

2.     Trách nhiệm: Biểu lộ tinh thần trách nhiệm cao độ trong hành động, không nề hà ganh tị với người khác.

3.     Có tư tưởng: Sự tin cậy không chỉ có nghĩa hăng hái nhận lãnh trách nhiệm, nhưng còn thể hiện một phán đoán tốt đem lại một giá trị đích thực cho đội ngũ.

4.     Bền bỉ: Phẩm chất cuối cùng nhưng quan trọng hơn cả của tin cậy là sự bền bỉ. Nếu một cộng sự viên không tạo được sự tin cậy trong đội ngũ, thường họ không đáng để giao phó công tác. Sự bền bỉ là chiều sâu của cá tính, là sự vững vàng của đá tảng, khiến một cộng sự viên theo đuổi công tác tới thành công, bất kể mệt mỏi, phân tâm, hay thử thách.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà