Ngày 29: Quan Tâm Đến Những Người Gần Gũi Nhất

 

 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13: 1)

 

Đội viên giỏi luôn là một nhu cầu trong bất cứ một tổ chức nào. Muốn có họ, người lãnh đạo phải ra công tìm kiếm hơn là ngồi chờ họ đến với mình. Là người lãnh đạo, chúng ta cần chú ý đến “ngưỡng cửa nhân sự”, nơi được gọi là văn phòng thu nhận hoặc sa thải nhân sự. Nếu những đội viên giỏi liên tục rời bỏ tập thể, người lãnh đạo cần tìm hiểu nguyên do, bởi lẽ chắc chắn có những vấn đề ẩn hiện sau những nguyên do thông thường. Một trong những cách chúng ta có thể giữ những đội viên giỏi chúng ta đang có trong đội ngũ là đặt giá trị đúng cho họ và dùng họ vào đúng chức năng của họ.

 

Mỗi đội ngũ có ba nhóm đội viên. Nhóm thứ nhất gọi là nhóm chủ yếu (starters). Họ là những người khởi sự các công tác và đóng góp trực tiếp vào giá trị của tập thể. Họ chính là thành phần mang tầm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác. Nhóm thứ hai gọi là nhóm cộng tác (bench players). Họ là những người đóng góp vào các giá trị của tập thể một cách gián tiếp hoặc tiếp tay cho nhóm chủ yếu hoàn thành công tác. Nhóm thứ ba là nhóm nòng cốt (core group). Thành phần nòng cốt này thường chỉ là một hoặc hai người trong nhóm chủ yếu. Họ là thành viên của nhóm chủ yếu nhưng ẩn hiện trong vai trò chỉ đạo và thúc đẩy toàn đội thi hành công tác. Chúng ta có thể gọi họ là những cố vấn chỉ đạo. Thiếu họ, đội ngũ thường bị tan rã hoặc công tác bị đình trệ.

 

Công tác lãnh đạo đòi hỏi chúng ta giúp các nhóm cùng phát triển liên tục để nhóm cộng tác có thể tiến lên thành nhóm chủ yếu và các thành viên của nhóm chủ yếu có thể trở thành những người nòng cốt, vv… Nếu cách hành xử của người lãnh đạo không phù hợp với giá trị của cộng sự viên, sớm hay muộn, chúng ta cũng mất dần những cộng sự viên tài giỏi.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà