Ngày 30: Tiến Trình Giao Công Tác

 

Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”. (Xh 19: 3-6)

 

Chúng ta có bao giờ để ý tới cách Thiên Chúa giới thiệu Mười Điều Răn của Ngài không? Trước khi Thiên Chúa truyền dạy các giới luật của Ngài trong sách Xuất Hành đoạn 20, Ngài đã dùng thời gian nhắc nhở họ ba chân lý sống động:

1.     Tình yêu của Ngài dành cho họ.

2.     Chiến thắng Ngài đã đem lại cho họ.

3.     Tương lai Ngài định cho họ.

 

Đây là một tiến trình mẫu mực cho bất cứ người lãnh đạo nào. Trước hết, Ngài mạc khải cho dân về ý định chúc phúc cho họ, những con cái của Ngài, và Ngài cảnh cáo họ những giới hạn họ phải tuân giữ. Sau đó Ngài mới ban truyền Mười Điều Răn họ phải vâng phục.

 

Là những người lãnh đạo, chúng ta hãy đánh động tâm hồn của cộng sự viên trước khi đòi hỏi họ góp đôi tay. Hành động như vậy sẽ giúp cộng sự viên nhận ra sự quan tâm của người lãnh đạo và đồng thời đón nhận sự thúc đẩy để trung thành với công tác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà