Ngày 9: Lời Lẽ Khôn Ngoan

 

Đầu người công chính được Chúa chúc lành,

miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa.

Miệng người ngay là suối nguồn sự sống,

miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành.

Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt,

Roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si.

Người khôn giữ lấy điều mình biết,

kẻ ngu mở miệng là tai hoạ đến gần.

Người năng nói năng lỗi,

Ai dè giữ lời nói mới là người khôn.

Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người,

Còn đứa dại chết vì dốt nát.

(Cn 10: 6, 11, 13-14, 19, 21)

 

Rất nhiều câu trong sách Cách Ngôn đề cập đến ngôn từ và làm thế nào để dùng chúng một cách hiệu quả hầu gây ảnh hưởng đến người khác. Một người lãnh đạo lợi khẩu thường có sức thu hút tha nhân một cách hiệu quả hơn. Do đó, để mở rộng tầm ảnh hưởng trong công tác mục vụ, chúng ta cần tâm đắc những điều mình truyền đạt và sử dụng sức mạnh của lời nói một cách thích hợp. Sách Cách Ngôn đã khuyến cáo người lãnh đạo khi đề cập đến những điều sau:

1.     Hãy công bố những điều công chính và những gì được chúc phúc (c. 6).

2.     Hãy nói lên những hi vọng cho tương lai, suối nguồn sự sống (c. 11).

3.     Hãy nói đến những lẽ khôn ngoan và gìn giữ tha nhân khỏi tai họa (c. 13-14).

4.     Im lặng có lúc đem lại hiệu quả hơn lời nói. Hãy biết giữ im lặng khi cần (c. 19).

5.     Hãy dùng ngôn từ đúng để nuôi dưỡng tha nhân (c. 21)


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà