Ngày 3: Sau Thành Công

 

Nhưng con cái Israel đã can tội không thi hành án biệt hiến: Ông A-khan, con ông Các-mi, cháu ông Dáp-đi, chắt ông De-rác, thuộc chi tộc Giu-đa, đã lấy đồ vật trong số những thứ bị án biệt hiến. Nên Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với con cái Israel. (Gs 7: 1)

 

Sau chiến thắng lạ lùng tại Giê-ri-khô, A-khan, một chiến binh Do Thái đã chiếm đoạt một số chiến lợi phẩm đem về lều của gia đình ông, mặc dù Gio-suê đã tuyên cáo là mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Thiên Chúa.

 

Hình phạt cho tội bất tuân thượng lệnh là A-khan và gia quyến cũng như tất cả tài sản đã bị hủy diệt. Cũng trong dịp trừng phạt này, Gio-suê xác định việc tuân thủ huấn lệnh của Thiên Chúa và loại bỏ tất cả những ai trở nên chướng ngại vật làm cản trở công trình của Ngài.

 

Câu chuyện của A-khan minh họa một nguyên tắc rất căn bản mà mỗi người lãnh đạo cần lưu ý. Đó là sau những thành công, người lãnh đạo rất dễ trở thành những mũi dùi bị công kích hoặc do chính thái độ kiêu ngạo của mình hay của các thành viên trong đội ngũ. Các công tác mục vụ chúng ta làm, là làm vì Danh Đức Kitô và làm để phục vụ mọi người. Nguyên tắc bác ái và phục vụ phải là nguyên tắc chỉ đạo trong mọi công tác. Hãy cảm tạ Chúa vì những thành công hay thất bại trong công tác. Hãy nhận thức rằng mình chỉ là những đầy tớ vô dụng đã làm những việc phải làm. Sự tự thưởng công hay tự mãn là những việc không nên làm. Hãy mạnh dạn gạt bỏ những ý tưởng ấy và sẵn sàng trực diện với các cộng sự viên nếu có ai mang thái độ này.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà