Ngày 4: Lên Tiếng Để Thay Đổi

 

Vua Ác-crip-pa nói với ông Phao-lô: “Ông được phép tự bào chữa”. Ông Phao-lô bèn giơ tay ra tự biện hộ: “Kính thưa đức vua Ác-crip-pa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người Do Thái tố cáo tôi. Nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do Thái. Bởi thế, xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói. (Cv 26, 1-3)

 

Khi tự bào chữa tại phiên toà, Phaolô đã sử dụng lối tự vệ bằng phương pháp tấn công và gần như hoán cải vua Ác-crip-pa. Chúng ta hãy lược qua cách thuyết phục người nghe của nhà lãnh đạo này:

1.     Phaolô đã xuất hiện một cách bình tĩnh và sáng suốt trong cung cách diễn đạt.

2.     Phaolô khiêm tốn cám ơn nhà vua và cử toạ đã cho phép ông phát biểu.

3.     Phaolô khẳng định kiến thức và chuyên môn của nhà vua.

4.     Phaolô vạch ra những khác biệt về lối sống của ông với những người chống đối.

5.     Phaolô diễn tả những hành động của mình luôn mang tính xây dựng và không sai trái.

6.     Phaolô giải thích việc vâng phục Thiên Chúa của ông đã đem lại những vấn đề cho ông.

7.     Phaolô phản đối lập luận của người chống đối với những dữ kiện hợp lý và được xác minh.

8.     Phaolô yêu cầu họ hãy vâng phục Thiên Chúa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà