Ngày 13: Những Dấu Chỉ

 

Con cái Israel kêu lên Đức Chúa và Đức Chúa cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông Ót-ni-ên, con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp, để cứu con cái Israel; ông Ót-ni-ên đã giải thoát họ. (Tl 3: 9)

 

Người lãnh đạo chân chính luôn tìm cách để giúp đội ngũ thành công. Ông Ót-ni-ên nhận ra dân tộc ông bị áp bức và làm tôi tớ cho quân thù trong tám năm trường, ông đã bước tới nhận lãnh công tác chỉ huy quân đội Do Thái chống lại các vua chúa trong vùng và đã chiến thắng. Chiến thắng của ông đã đem lại hoà bình cho dân tộc ông trong suốt 40 năm. Sau đó, vua Mô-áp đã liên minh với người Am-mon và A-ma-lếch tấn công và đánh bại Do Thái. Dân Do Thái lại phải làm tôi cho quân thù 18 năm. Khi dân than khóc với Chúa, Chúa lại cho Ê-hút xuất hiện. Ê-hút đã tiến lên nhận lãnh trách nhiệm và dẫn dắt dân chống lại quân thù và đã chiến thắng. Hoà bình đã trở lại với dân tộc ông trong 80 năm. Sau Ê-hút là ông Sam-ga đã đánh giết một lúc 600 người Phi-li-tinh và tập hợp dân Do Thái trong vùng.

 

Chúng ta học được điều gì từ những điều trên? Công tác lãnh đạo khởi sự khi một người:

1.     Nhận thức được vấn đề: nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

2.     Có tài năng: khả năng vạch rõ được nhu cầu.

3.     Say mê với công tác: vạch ra được dự kiến để hành động.

4.     Thuyết phục người khác: hấp dẫn tha nhân để cùng hội nhập vào đội ngũ.

5.     Theo đuổi một mục đích: có quyết tâm để đạt thành công.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà