Ngày 15: Làm Với Khả Năng và Trách Nhiệm

 

Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng dọa nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai. (Ep 6: 6-9)

 

Nguyên lý của Phaolô về quan hệ chủ-nô ngày xưa, ngày nay được áp dụng cho quan hệ chủ-thợ. Ông hai lần nhắc rằng chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, những hãy làm với tất cả khả năng và tinh thần trách nhiệm. Sự giả hình bề ngoài chỉ có thể che giấu người khác trong giai đoạn, nhưng không thể che dấu suốt đời. Sự thật bị che đậy cũng như những cây kim nhọn được cất dấu trong một túi vải. Sớm hay muộn, mũi nhọn của kim sẽ phô bày qua lớp vải. Do đó, đừng tỏ ra chăm chỉ khi có người canh giữ và lười biếng khi ở một mình. Hơn nữa, tất cả những công tác mục vụ chúng ta làm là làm cho Chúa và cho chính chúng ta, vì Thiên Chúa không chỉ nhìn ngó chúng ta nhưng Ngài còn ban thưởng cho những việc lành chúng ta làm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà