Ngày 17: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

 

Khi mọi thù địch của chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém; họ nhìn nhận rằng công việc ấy đã hoàn thành được là nhờ Thiên Chúa chúng ta. (Nkm 6: 16)

 

Trung thành với bổn phận phải là điều tiên quyết trong cuộc đời lãnh đạo. Nơ-khe-mi-a đã là một gương mẫu trong việc ấy trước khi ông lãnh đạo toàn dân xây dựng tường thành. Sự gương mẫu của ông đã khiến mọi người hết lòng tham gia công tác (Nkm 3: 38). Do đó, công tác xây dựng tường thành đã hoàn tất trong 53 ngày mặc dù phải tứ bề đương đầu với sự thù nghịch. “Khi kẻ thù nghe tin chúng tôi… thì tất cả chúng tôi trở lại tường thành, người nào việc ấy” (Nkm 4: 9).

 

Người lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ là người thường có những đặc tính như sau:

1.     Đặt những mục tiêu hấp dẫn: Sắp xếp những mục tiêu khả thi và có sức hấp dẫn mình và đội ngũ cùng thực hiện.

2.     Phương hướng rõ ràng: Định rõ đường lối thực hiện công tác để đạt mục tiêu. Những phương án có điều nghiên kỹ lưỡng sẽ là những chỉ đạo trong công tác.

3.     Liên lỉ cầu nguyện: Cầu nguyện là sức mạnh vượt qua mọi thử thách và là sự liên kết mật thiết giữa con người với Thiên Chúa. Sức mạnh tâm linh này là đòn bẩy hữu hiệu trong vai trò lãnh đạo.

4.     Can đảm và kiên trì với công tác: Không có công tác nào dễ dàng và không có thử thách. Sự can đảm đón nhận và đương đầu với khó khăn thử thách của người lãnh đạo sẽ là động lực thúc đẩy cộng sự viên dấn thân và hoàn thành trách nhiệm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà