Ngày 19: Gặt Những Gì Đã Gieo

 

Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. (2Cr 9: 10-11)

 

Phaolô đã dùng nhiều mỹ từ trong thư thứ 2 gửi giáo đoàn Cô-rin-tô. Trong đoạn thư trên, ngài so sánh người làm công tác mục vụ với hình ảnh một người nông dân gieo hạt. Để khuyến khích giáo đoàn Cô-rin-tô trong việc trợ giúp anh chị em ở Giêrusalem, ngài hướng dẫn cách sử dụng tài nguyên như thể một nông dân đi gieo hạt. Một người nông dân khôn ngoan là một người gieo giống hào phóng. Ông vung hạt giống khắp ruộng đồng bất kể đất tốt hay xấu, đất thịt hay đất cát, hay đất màu mỡ hay sỏi đá (bài giảng ngày đầu nhậm chức của Đức Giám Mục Lạng Sơn Ngô Quang Kiệt). Ông càng hào phóng khi gieo vãi thì ngày mùa càng thu hoạch cao. Kẻ không gieo thì không có để gặt.

 

Người lãnh đạo có khả năng là người nhìn ra mình có đủ tài nguyên để gieo vãi. Họ cũng biết rằng khi ngày mùa đến, họ sẽ thu hoạch cao hơn gấp bội những gì đã gieo xuống đất. Cuộc đời càng cho đi thì càng phong phú và phát triển không ngừng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà