Ngày 21: Truyền Đạt

 

Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người. Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. (Mt 7: 28-29)

 

John W. Gardner, một giáo sư danh tiếng, đã trả lời một sinh viên khi anh ta thắc mắc rằng khí cụ nào quan trọng nhất trong môn quản trị học: “Nếu phải trả lời bạn khí cụ nào quan trọng nhất, tôi xin thưa rằng đó là sự truyền đạt (communication)”. Nếu chúng ta không thể truyền đạt, chúng ta không thể dẫn dắt người khác một cách hữu hiệu được.

 

Là một người lãnh đạo, chúng ta hãy đặt ra ba nguyên tắc sau đây trong việc truyền đạt với các cộng sự viên của mình:

1.     Nhất quán (consistent): Không có điều gì làm lung lạc người cộng sự viên bằng thái độ “tiền hậu bất nhất” của người lãnh đạo. Vì thế hãy nhất quán trong sự suy nghĩ và lệnh lạc để họ chú tâm và theo đuổi công tác tới thành công.

2.     Rõ ràng (clear): Cộng sự viên không thể thi hành công tác nếu họ không biết người lãnh đạo muốn gì. Đừng giả thiết là cộng sự viên biết việc. Nói năng không rõ ràng chỉ làm cộng sự viên hoa mắt và bối rối.

3.     Lịch sự (Courteous): Tất cả mọi người xứng đáng được đối xử một cách công bằng và kính trọng, bất kể họ nắm giữ chức vụ gì và có hành vi gì trong quá khứ. Nếu chúng ta đối xử với họ cách hoà nhã, là chúng ta đang xây dựng một tổ chức gắn bó và hiệp nhất để thi hành công tác với tinh thần đội ngũ chân chính.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà