Ngày 22: Quảng Đại

 

Nếu giữa anh em, trong một thành nào của anh em, trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em, có một người anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng; nhưng phải mở rộng tay, và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu. (Đnl 15: 7-8)

 

Người lãnh đạo không phải là người nhận lãnh nhưng là người ban phát hay cho đi. Do đó, họ phải cảm nghiệm được sự thúc đẩy để:

1.     Phục vụ: Giúp người khác phát triển và tăng trưởng.

2.     Giải quyết các vấn nạn: Giúp cộng sự viên và người được phục vụ vượt khỏi những vấn đề va chạm hoặc chướng ngại trong khi thi hành công tác để công tác ngày một hoàn thiện và đạt hiệu năng.

3.     Nhận ra những nguyên nhân gốc rễ trước khi vấn nạn hình thành: Không có vấn nạn nào không có nguyên nhân. Người lãnh đạo phải tiên liệu và ngăn chận những nguyên nhân khả thi để tránh những vấn đề trầm trọng gây ảnh hưởng không tốt hoặc làm giao động tinh thần đội ngũ.

Thiên Chúa huấn thị những người lãnh đạo trong đội ngũ của Ngài và toàn thể dân tộc Do Thái hãy học nơi Ngài tính quảng đại. Sau mỗi bảy năm, mỗi người dân trong con cái Do Thái phải hủy bỏ những nợ nần của tha nhân. Nếu họ học đòi được tính quảng đại của Ngài và chăm lo cho những người nghèo túng như lệnh truyền, Ngài sẽ chúc phúc cho đất đai nơi họ sinh sống, để đất đai thêm màu mỡ tươi tốt và làm phong phú hoa màu nơi họ gieo trồng và gìn giữ họ khỏi tay thù nghịch. Chúng ta hãy tưởng tượng! Tất cả chỉ là lòng quảng đại. Sống quảng đại là sống phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Dân Ngài sẽ không phải lo toan những chuyện mưa nắng và mùa màng…


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà