Ngày 24: Hỗ Tương Trong Công Tác

 

Nhưng ông Đa-vít nói: “Thưa anh em, đừng làm như thế với những thứ Đức Chúa đã ban cho chúng ta. Người đã gìn giữ chúng ta trao vào tay chúng ta bọn cướp đến tấn công chúng ta. Ai thể nghe anh em trong việc này? phần của người xuống giao chiến thế nào, phần của ngườilại giữ đồ đạc cũng vậy: họ sẽ cùng nhau chia phần.

(1Sm 30: 23-24)

 

Sự phân trong công tác thường xảy ra nơi bất cứ một tổ chức nào. Nhất những công tác mang tính nguy hiểm như chiến tranh hay đương đầu với tội ác. Thực ra, bất cứ một công tác nào cũng đòi hỏi sự hỗ tương cao độ quan trọng như nhau. Chiến trường càng cam go, hậu phương càng cần ổn định. Để chiến thắng tội ác, người làm việc văn phòng càng phải hi sinh để trợ giúp người đảm nhiệm công tác trước lằn tên mũi đạn. Đa vít đã giải quyết những tranh chấp phân với người theo ông : Kẻ giao chiến người giữ đồ đạc công trạng như nhau.

 

Đa vít trong vai trò một người lãnh đạo đã định nghĩa giá trị của tính hỗ tương trong công tác một cách rất ràng:

1.     Ông giúp người khác nhận ra sự đóng góp công sức đồng đều của mọi người tham dự công tác, do đó, họ sẽ lãnh nhận phần thưởng một cách đồng đều.

2.     Ông nhắc nhở mọi người rằng Thiên Chúa nguồn gốc của mọi của cải sự thành công.

3.     Ông đề cao đội ngũ tính trong công tác như một mấu chốt của sự thành công.

4.     Ông phát triển giá trị của đội ngũ cho vương quốc tương lai của ông.

5.     Sau cùng, qua hành động, ông đề cao tính công bằng trong quyền lợi niềm tin để hoàn thành công tác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà