THAY LỜI KẾT

 

Ai cũng cần một hướng đi cho cuộc đời. Một người lãnh đạo lại càng cần làm sáng tỏ hướng đi ấy. Điều đó không phải luôn dễ dàng với mọi người, nếu nguyên tắc lãnh đạo và quản trị không được sử dụng đúng đắn. Là một người làm công tác lãnh đạo, rất nhiều người sẽ tùy thuộc vào chúng ta:

·         Gia đình và bạn bè cần những người lãnh đạo làm gương để sống tốt lành.

·         Trẻ em cần những người lãnh đạo giúp đỡ để phát triển trọn vẹn và đạt tới mọi năng lực tiềm ẩn.

·         Giáo Hội, giáo xứ, và cộng đoàn cần những người lãnh đạo hướng dẫn để nên thánh.

·         Thương nghiệp cần những người lãnh đạo xây dựng một nơi chốn tốt đẹp để làm việc và thu hoạch lợi nhuận.

·         Xã hội cần những người lãnh đạo tạo nên một nơi chốn thanh bình để vui sống.

Nếu mọi người tùy thuộc vào chúng ta, liệu chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Câu trả lời là Thiên Chúa, vị Lãnh Tụ tuyệt đối!

 

Lãnh đạo và quản trị không chỉ là một khoa học, nhưng còn là một nghệ thuật. Do đó, chúng ta không chỉ học những nguyên tắc là có thể trở thành một nhà lãnh đạo, nhưng cần phải sống nguyên tắc ấy. Suy niệm Kinh Thánh hàng ngày là một phần trong trang Quản Trị Mục Vụ. Mục đích của phần này không gì khác hơn là giúp chúng ta sống nguyên tắc ấy qua quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, noi gương Ngài trong cung cách lãnh đạo, phát triển mọi khả năng Ngài ban, và giữ đúng hướng đi của một người lãnh đạo trước những thử thách thường ngày.

 

Chúng ta hãy dùng một đôi phút mỗi ngày để kết hiệp với Thiên Chúa, vị Lãnh Tụ tối cao và học hỏi nơi Ngài những bài học lãnh đạo cần thiết cho cuộc đời phục vụ của mình. Chắc chắn với sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời lãnh đạo của chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi tinh tiến và xứng đáng hơn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc chúng ta làm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà