Ngày 5: Tạo Môi Trường Phát Triển

 

Sa-mu-en phụng sự trước nhan Đức Chúa, cậu bé mặc ê-phốt vải gai… Cậu bé Sa-mu-en thì càng lớn lên và đẹp lòng cả Đức Chúa lẫn người ta… Cậu bé Sa-mu-en phụng sự Đức Chúa, có ông Ê-li trông nom… Đức Chúa ở với ông. (1Sm 2: 18, 26, 3: 1, 19)

 

Nhiều người lãnh đạo làm việc rất tốt nhưng lại lơ là trong việc chuẩn bị một thế hệ kế thừa. Thực vậy, chuẩn bị người sẽ thừa kế những công việc hiện tại qua việc tạo hoàn cảnh và môi trường, huấn luyện những cộng sự viên có khả năng lãnh đạo, là một việc quan trọng trong công tác mục vụ. Sự phát triển của cộng sự viên có khả năng lãnh đạo tùy thuộc vào môi trường người lãnh đạo đương nhiệm sắp đặt. Nếu người lãnh đạo có lòng với cộng đồng Dân Chúa và có dự kiến về việc phát triển cộng đồng ngày một lớn mạnh, họ phải chuẩn bị một môi trường thích hợp với dự kiến đó cho những người kế thừa.

 

Nếu quan sát một hồ nhân tạo nuôi cá mập, chúng ta có thể hình dung ra sự quan trọng này. Một con cá mập nếu được nuôi trong hồ nhân tạo, sức lớn của nó sẽ không quá hồ nuôi, nhưng nếu con cá mập sống trong biển cả, nó sẽ lớn tới mức độ tối đa mà nòi giống nó cho phép. Khả năng phát triển của người lãnh đạo cũng hoàn toàn tùy thuộc vào môi trường như vậy. Là những người tiền phong trong công tác, chúng ta hãy đặt dự kiến lớn và mạnh đủ để phát triển, không chỉ gò bó trong khuôn khổ của tổ chức. Chúng ta hãy tạo cơ hội và giúp phương tiện cho cộng sự viên phát triển theo dự kiến chung để họ cùng phát triển khả năng của họ. Để đạt được điều ấy, hãy tâm niệm rằng mỗi người chúng ta chỉ là một thành viên trong công tác mục vụ của cộng đồng Dân Chúa, và mỗi công tác chúng ta làm là làm vì Danh Chúa, không phải vì danh của cá nhân mình. Do đó, công tác mục vụ phải được phát triển và liên tục. Vì vậy, chuẩn bị và đào tạo là trách nhiệm của người lãnh đạo đương nhiệm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà