Ngày 14: Đỉnh Cao và Cùng Đáy

 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

Và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. (Tv 67: 2-3)

 

Phúc lành của Thiên Chúa luôn ở cùng những nhà lãnh đạo theo đuổi và thực thi dự kiến của Ngài trên các dân tộc và thế giới. Thánh vịnh 67 chứa đựng trọn vẹn giao ước gồm đỉnh cao (top line) và cùng đáy (bottom line) mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào. Đỉnh cao là phúc lành của Chúa trên Dân Ngài và cùng đáy là sự đáp trả tự nhiên đối với phúc lành. Khi Thiên Chúa chúc phúc, chúng ta hãy đem những phúc lành đã nhận lãnh tuôn trải trên những dân tộc chưa nhận biết Thiên Chúa. Đỉnh cao như vậy là phúc lành của Chúa trên chúng ta, và cùng đáy là việc chúng ta rao giảng Danh Ngài cho mọi người trên thế giới.

 

Những người lãnh đạo thuộc về Chúa là những người lãnh đạo thực thi đường lối của Ngài. Giữ đạo không chưa đủ. Nhận lãnh phúc lành không chưa đủ. Giữ và nhận mới chỉ là pháo đài phòng thủ. Loan truyền mới là đường. Chứng nhân cho Chúa mới là mục đích. Thiên Chúa hoàn thành sứ mạng cứu độ qua những người lãnh đạo thực thi dự kiến của Ngài là tham phần vào cùng đáy (bottom line) của giao ước.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà