Ngày 15: Thay Đổi

 

Ngày hôm đó, vua Đa-vít nói: “Mọi kẻ muốn đánh người Giơ-vút, thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù người què, những kẻ mà lòng vua Đa-vít ghét”. Vì thế có câu: “Người mù người què sẽ không được vào đền”. Vua Đa-vít, đóng tại đồn lũy và gọi đó là Thành vua Đa-vít. (2Sm 5: 8-9)

 

Thế giới thay đổi từng giây từng phút. Người lãnh đạo, do đó, phải đứng mũi chịu sào, để khuyến khích cộng sự viên canh tân và phát triển, cũng như để hướng dẫn họ sống thích hợp với sự đổi thay của thế giới.

 

Người lãnh đạo phải đồng thời đảm đương hai chức vụ cùng một lúc: Lãnh đạo và quản trị. Lãnh đạo là định hướng. Do đó, người lãnh đạo  phải hiểu biết việc mình sẽ làm, để hướng dẫn và động viên cộng sự viên của mình trong việc canh tân cần thiết, tức là chú trọng đến “người”. Trong vai trò quản trị, người lãnh đạo phải chuyên nghiệp về những kỹ thuật và phương pháp phải thay đổi, tức là nhắm tới “việc”. Trong giai đoạn khởi đầu, khả năng chuyên môn (skills) của người lãnh đạo là cần thiết. Đây là giai đoạn huấn luyện cộng sự viên. Tuy nhiên, sự thay đổi không thể thực hiện nếu nhu cầu về tâm lý không đạt. Do đó, kiến thức chuyên môn (knowledge) lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tiến trình của sự thay đổi.

 

Để việc điều hành sự thay đổi thuận lợi và thực tiễn, người lãnh đạo nên lập một danh sách những ưu điểm và khuyết điểm có thể gặp phải do sự thay đổi. Đồng thời, nên lập một danh sách những vấn đề tâm lý những cộng sự viên có thể phải đương đầu. Từ đó, chúng ta chuẩn bị những cách hoá giải thích hợp trước khi vấn đề trở nên trầm trọng.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà