Ngày 20: Người Lãnh Đạo có Sức Hấp Dẫn

 

Từ mọi dân tộc, thiên hạ kéo tới nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; vua nhận được tặng phẩm của tất cả các vua trên mặt đất đã nghe biết sự khôn ngoan của vua. (1V 4:34)

 

Bổn phận của người lãnh đạo là đào tạo những người lãnh đạo tương lai. Khi tìm kiếm những người lãnh đạo, chúng ta cần biết rằng có hai cấp người lãnh đạo: Người có khả năng lôi kéo các cộng sự viên và người có khả năng hấp dẫn những người lãnh đạo khác. Những người có khả năng lôi kéo cộng sự viên sẽ thường chỉ làm được những việc họ phải làm. Nói cách khác, họ là những người luôn biết nhận việc và hoàn thành công việc được giao phó. Những người có khả năng hấp dẫn những người lãnh đạo khác là những người sẽ hoàn thành tốt mọi công việc và sẽ làm được những việc lớn lao hơn sức họ. Đây là cấp lãnh đạo giỏi và sẽ đem lại nhiều thành công trong sứ mạng của tổ chức và sẽ dẫn dắt tổ chức tiến rất xa trong sứ mạng.

 

Lãnh đạo hấp dẫn cộng sự viên

Lãnh đạo hấp dẫn lãnh đạo

Cần những gì họ cần

Mong muốn thành công

Muốn được tuyên dương

Muốn người khác như mình

Chú ý đến sở đoản của người khác

Chú ý đến sở trường của người

Dành thời gian cho người khác

Đầu tư thời gian cho người

Cảm nghiệm được sự thành công

Nghiệm được sự thành công vĩ đại

 

Chúng ta cũng nên nhớ rằng: Về đường dài, chúng ta chỉ lãnh đạo được những người có khả năng bằng hoặc kém chúng ta. Để hấp dẫn được những người lãnh đạo giỏi hơn, chúng ta phải rèn luyện chính mình không ngừng để luôn thăng tiến chính bản thân chúng ta.               

                                     

                            

                                                                  

                  

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà