Ngày 24: Dám Hành Động Là Một Phẩm Chất

 

Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời, rồi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của Ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giuđa, đến thành có phần mộ tổ tiên thần để xây dựng lại”. (Nkm 2: 4-5)

 

Nơ-khe-mi-a đã phô bày các phẩm chất cần thiết như những hành trang cho những người lãnh đạo như sau:

1.     Họ biết họ muốn gì: Ước muốn là điểm khởi đầu của mọi thành tựu. Nơ-khe-mi-a biết ông muốn bức tường thành.

2.     Họ tự thúc đẩy mình hành động: Trước hết, Nơ-khe-mi-a hành động một mình. Sau đó ông thúc đẩy mọi người cùng hành động với ông qua việc cung cấp tất cả những dữ kiện thuận lợi và hấp dẫn họ.

3.     Họ đã sai lầm: Nơ-khe-mi-a đã không ngần ngại điều động những người không xây cất chuyên nghiệp vào việc xây tường thành và những người không quen chiến trận vào công việc tác chiến.

4.     Họ làm việc với tất cả khả năng: Những điều Nơ-khe-mi-a thiếu kinh nghiệm, ông đã làm với tất cả nhiệt tình và con tim.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà