Ngày 26: Những Điều Phải Tránh

 

Ba ngàn người Giu-đa xuống hốc đá ở Ê-tham, nói với ông Sam-sôn: “Ông không biết là người Phi-li-tinh đang đô hộ chúng ta sao? Ông đã làm gì cho chúng tôi thế?” Ông trả lời họ: “Chúng xử với tôi làm sao, tôi cũng xử với chúng như vậy!” Họ nói: “Chúng tôi xuống bắt trói và nộp ông cho người Phi-li-tinh!” Ông Sam-sôn nói với họ: “Các anh phải thề với tôi là chính các anh sẽ không đập chết tôi”. (Tl 15: 11-12)

 

Thành tín và nhất quán trong hành động và lời nói là đức tính cần thiết của người lãnh đạo. Nông nổi (impetuous), nhẹ dạ (volatile), ham hố (lustful), thất thường (moody), bối rối (emotional), và hay thay đổi (unpredictable) là những điều thường thấy nơi những người lãnh đạo thất bại. Nếu người ta không tin cậy, họ sẽ không theo. Người ta không theo, chúng ta có còn là người lãnh đạo không?

 

Người làm soi mòn nền tảng tin cậy của đời sống lãnh đạo thường biểu lộ một hay nhiều những điều sau đây. Sam-sôn đã biểu lộ tất cả những điều ấy và ông đã thất bại:

 

1.     Thất bại vì không vạch ra được những sở đoản của mình.

2.     Nương tựa vào sự dối trá.

3.     Hành động hấp tấp.

4.     Không khắc phục được những sở đoản.

5.     Không tận dụng được khả năng Chúa ban.

 

Sam-sôn thiếu tự kỷ, quá tin tưởng nơi bản thân, và kiêu ngạo đã khiến ông trở nên một nhà lãnh đạo thiếu hiệu năng và đã thất bại.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà