Ngày 30: Hành Trang cho Cộng Sự Viên

 

Tôi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin hạ lệnh cấp chiếu thư cho thần đem tới các vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, để thần đi qua đó đến tận Giu-đa. Cũng xin cấp một chiếu thư cho ông A-xáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm cửa đồn lũy ở sát Đền Thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở”. Vua ban cho tôi như thế, vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. (Nkm 2: 7-8)

 

Khi giao trách nhiệm cho cộng sự viên, chúng ta cần giao cho họ quyền hành xử công việc và dĩ nhiên những gì họ cần để hoàn thành công tác. Điều họ cần ở đây là nhân lực, dụng cụ, tài chánh, huấn luyện, vv… Giao trách nhiệm mà không giao phương tiện sẽ chỉ trói tay cộng sự viên hoặc bảo họ hãy là người thất bại. Điều đó hoàn toàn trái ngược với phong cách lãnh đạo. Những ý kiến đóng góp từ bên ngoài phạm vi của tổ chức cũng là những cơ hội học hỏi để phát triển và hoàn thành công tác. Vì thế hãy huấn luyện cộng sự viên cẩn thận để họ nắm lấy mọi thời cơ như hành trang cần thiết cho sứ mạng của họ.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà