Ngày 31: Lập Ban Lãnh Đạo

 

Người phán: “Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó… Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. (Xh 4: 14-16)

 

Nhận một lời mời gọi như Mô-sê, ai lại chẳng run sợ và ngại ngùng do dự? Ngay từ phút khởi đầu, Mô-sê đã cảm nghiệm được rằng quanh mình chẳng có ai đáng tin cậy để ủy thác. Anh ông, A-ha-ron, đã mau lẹ trở nên người thân cận trong đội ngũ của ông. Trong nhiều năm trường của cuộc hành trình về Đất Hứa, ông cũng đã thu nhận nhiều người khác với tài năng khác nhau, nhưng có cùng một dự kiến, vào đội ngũ lãnh đạo với ông.

 

 Là người lãnh đạo, chúng ta hãy tự nghiệm xét rằng những người đang cộng tác với chúng ta trong đội ngũ lãnh đạo, đã chia sẻ và am tường dự kiến của chúng ta chưa? Họ có những khả năng cần thiết để chúng ta ủy nhiệm những công tác có ích lợi cho tập thể khi chúng ta cần không? Hãy tìm kiếm những A-ha-ron, Gít-rô, và Giô-suê, vv… nếu không, chúng ta chẳng thể nào hoàn tất sứ mạng của mình.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà