Ngày 7: Chuẩn Bị Người Kế Thừa

 

Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa: “Ước gì Đức Chúa… đặt một người lãnh đạo cộng đồng… để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt”. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó”. (Ds 27: 15-18)

 

Giô-suê là một nhà lãnh đạo gây nhiều ấn tượng sâu sắc. Một trong những dữ kiện khiến Giô-suê trở nên một lãnh tụ có tầm ảnh hưởng mạnh trong dân là sự gắn bó và học hỏi của ông với Mô-sê. Mô-sê đi đâu, Giô-suê cũng theo ông, ngay cả khi Mô-sê lên núi Si-nai hoặc khi gặp gỡ Thiên Chúa nơi hòm Bia thánh.

 

Sự thân cận trong suốt mấy mươi năm trường là thời gian đào luyện và hướng dẫn người thừa kế công tác của Mô-sê. Bởi thế, khi Mô-sê qua đời, việc Giô-suê kế vị quyền lãnh đạo đã không còn là thắc mắc của bất kỳ người nào trong dân.

 

Mục sư A. W. Tozer nói: “Thiên Chúa tìm kiếm và chọn lựa những kẻ Ngài có thể làm được điều có thể. Thật đáng thương nếu chúng ta chỉ hoạch định những dự kiến đặt trên căn bản tài hèn sức mọn của mình!” Mô-sê đã đầu tư vào Gio-suê và đã chuẩn bị cho ông đầy đủ hành trang, sẵn sàng để Thiên Chúa sử dụng ông.

 

Là người lãnh đạo, chúng ta đã nghĩ đến người kế thừa công tác của mình chưa? Chúng ta đã đào tạo và chuẩn bị cho họ thế nào? Khi công tác đáo nhiệm và giao cho người kế thừa, chúng ta đã cộng tác và giúp đỡ họ thế nào trong bước đầu công tác?