Ngày 10: Gây Dựng Đội Ngũ

 

Đây là những người chỉ huy các dũng sĩ của vua Đa-vít, những người đã cùng vua nên mạnh thế trong triều đại của vua, và đã cùng toàn thể Israel củng cố vương quyền của vua, như lời Đức Chúa phán về Israel. (1Sb 11: 10)

 

Người lãnh đạo là người của mọi người. Nếu làm việc đơn thương độc mã, họ không còn là người lãnh đạo. Chúng ta hãy xem Đa-vít hình thành và xây dựng một đội ngũ quanh mình để trở nên một người lãnh đạo tài ba như sau:

1.     Ông xây dựng một đội ngũ lãnh đạo trước khi ông cần dùng tới họ. Những người này sát cánh bên ông từ khi còn bôn ba đây đó trước khi ông nắm vương quyền.

2.     Ông thu phục mọi người có tài năng khác nhau: Những người theo phò Đa-vít là một tập hợp các cộng sự viên với sở trường khác nhau. Họ là những chiến binh hoặc là những chiến tướng dũng cảm. Với sự giúp đỡ của họ, Đa-vít đã sẵn sàng với mọi công tác trong sự nghiệp cai trị của ông.

3.     Ông sống và gây dựng một lối sống trung tín trong đội ngũ: Những người phò ông đã biểu lộ sự ngưỡng mộ và trung thành với Đa-vít trong suốt cuộc đời làm việc với ông. Họ sẵn sàng hi sinh ngay cả tính mạng cho công tác được giao phó.

4.     Ông trao trách nhiệm cho cộng sự viên: Đa-vít giao trách nhiệm cho từng cộng sự viên tùy theo khả năng mỗi người. Ông đặt Gio-áp làm thủ lãnh quân đội và những tướng lãnh khác đều có phận sự trong quân đội hoặc công tác dân sự của mình.