Ngày 18: Tầm Ảnh Hưởng

 

Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc… Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt khi chứng minh rằng Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a. Sau một thời gian khá lâu, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô.

(Cv 9: 21-23)

 

Gây ảnh hưởng trên người khác là một việc khó làm nhưng lại cũng rất dễ làm. Rất khó thành công trong việc gây ảnh hưởng, nếu một người lãnh đạo dùng đường lối áp đặt hay mua chuộc. Dù họ có thành công nhưng sự thành công ấy chỉ có tính cách giai đoạn và dĩ nhiên thất bại luôn cận kề. Tầm ảnh hưởng chỉ sâu rộng và lâu dài, nếu nó được gây dựng trên sự gương mẫu và chân thật.

 

Cũng có người cho rằng tôi làm sao có thể gây ảnh hưởng trên người khác nếu tôi không là lãnh tụ tối cao hay là người lãnh đạo của một đội ngũ. Thực ra, ở bất cứ cương vị nào, dù là một cộng sự viên rất âm thầm, người ta cũng có thể gây ảnh hưởng trên người khác, kể cả hàng dọc là cấp trên và cấp dưới, và hàng ngang là các cộng sự viên khác, nếu chúng ta sống gương mẫu và đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thật. Mỗi người có tầm mức thấp cao trong việc gây ảnh hưởng trên kẻ khác tùy vào đạo hạnh của riêng họ. Dù ở mức độ nào, điều quan trong là không ngừng canh tân và đổi mới con người mình để hướng tới hoàn thiện.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà