Ngày 22: Thời Điểm Thử Nghiệm

 

Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” (St 22: 10-11)

 

Câu chuyện Áp-ra-ham sát tế con theo lệnh Chúa truyền, luôn là đề tài để mỗi người chúng ta cùng suy niệm. Thiên Chúa thường thử thách (test) để đo lường tiến trình canh tân, cũng như chọn lựa của mỗi người, khi đáp lại lời mời gọi làm người lãnh đạo của Ngài. Hành động đáp lại lệnh truyền của Thiên Chúa là sẵn sàng sát tế chính người con thân yêu duy nhất của mình, Áp-ra-ham đã chứng tỏ ông có thể làm bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn ông làm. Điều đó, chứng tỏ bản lãnh và khả năng hàm chứa trong niềm tin tuyệt đối của ông đối với Thiên Chúa. Ông đã xứng đáng được Thiên Chúa chọn lựa làm người cha của dân tộc Do Thái.

 

Mỗi người lãnh đạo được nghiệm xét theo cách thế khác nhau, nhưng thường có chung một căn bản như sau:

1.     Người lãnh đạo được thử thách ở mỗi giai đoạn phát triển.

2.     Người lãnh đạo được thử thách nơi mỗi mục tiêu công tác.

3.     Thử nghiệm thường gặp phải trước khi được cất nhắc (promotion) để thi hành những công tác quan trọng hoặc có tầm vóc lớn hơn.

4.     Việc tự cất nhắc (self-promotion) không thể thay thế được sự cất nhắc thần linh (divine promotion).

5.     Mỗi lần được cất nhắc là phải chấp nhận một sự hi sinh lớn lao hơn. (Thuyền lớn sóng lớn).

 

Bạn đã được Thiên Chúa thử thách bao giờ chưa? Nếu chưa bao giờ Thiên Chúa thử thách bạn, bạn chưa thực sự tiến tới trong công tác của bạn.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà