Ngày 24: Chuẩn Bị Cho Cộng Sự Viên

 

Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. (Ep 6: 10-11)

 

Là một nhà lãnh đạo tài ba, Phaolô đã khuyến cáo giáo đoàn Ê-phê-sô về những thời kỳ khó khăn họ sẽ phải đương đầu ở cuối thư. Họ sẽ phải đối diện với mọi mưu chước của kẻ thù Xa-tan, kẻ luôn rình chờ những cơ hội nhằm ngăn chặn sự canh tân và phát triển của giáo đoàn.

 

Thay vì tự đứng ra dẹp những sai trái, Ngài đã chỉ cho họ thấy và vẽ ra một đường hướng để họ canh tân và phát triển lâu dài và tự mình phấn đấu để vươn tới. Đường hướng ấy không gì khác hơn là cậy nhờ vào uy lực của Thiên Chúa và trường kỳ phấn đấu với bản thân. Cậy nhờ vào uy lực của Thiên Chúa là mặc lấy binh giáp của Ngài để đứng vững và chiến thắng.

 

Người lãnh đạo biết sử dụng trực giác là người luôn biết trang bị cho cộng sự viên của mình:

1.     Những chiến lược hữu hiệu để chiến thắng.

2.     Sự am tường về đối phương.

3.     Những khí cụ cần thiết.

4.     Một chương trình hành động

5.     Và phương tiện đối thoại mở rộng để có thể liên lạc bất cứ lúc nào cần.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà