Ngày 26: Hấp Dẫn Người Khác

 

Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông. (1V 19: 21)

 

Một người lãnh đạo có khả năng cao là người luôn biết tìm kiếm người cộng tác bất kể trong tình huống nào. Cộng tác viên không bao giờ thừa trong một đội ngũ. Càng nhiều cộng tác viên càng chứng tỏ khả năng của người lãnh đạo.

 

Điều gì đã khiến Ê-li-a có thể kiếm được một người như Ê-li-sa về với ông? Sự thật là chúng ta là người thế nào thì người được chúng ta lôi cuốn cũng giống như vậy (who you are is who you attract). Do đó, chúng ta cần biết rằng:

1.     Mỗi người lãnh đạo có độ lực hấp dẫn khác nhau.

2.     Sức hấp dẫn của người lãnh đạo ảnh hưởng tới sự thông minh, cảm xúc, và ý muốn của người khác.

3.     Sức hấp dẫn của người lãnh đạo có thể tốt hoặc xấu tùy theo cách sử dụng và mục tiêu của người lãnh đạo.

4.     Người lãnh đạo cẩn thận là người biết lôi kéo người khác dù họ đồng nhất hoặc bổ sung những thiếu sót của mình.

5.     Sức hấp dẫn của người lãnh đạo phải luôn luôn năng động.

 

Sự thường, những người đồng nhất với mình rất dễ dàng để hấp dẫn họ vào trong đội ngũ của mình. Để lôi kéo những người không đồng nhất, nhưng bổ sung cho mình, người lãnh đạo phải hăng hái mở đường để tạo cơ hội cho họ gia nhập và cộng tác. Chính những người không đồng nhất này sẽ giúp người lãnh đạo không chỉ hoàn thành công tác, nhưng còn rèn luyện để trở nên đa năng đa hiệu hơn.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà