Ngày 29: Hướng Đạo

 

Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,

Còn ai tin cậy Chúa, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

(Tv 32: 8)

 

Thiên Chúa không đòi hỏi con người phải thiện hảo, bởi chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ Ngài. Nhưng Thiên Chúa muốn con người phải hướng về thiện hảo bằng sự canh tân và không ngừng vươn tới. Mặc dù yếu đuối và bất toàn, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho người lãnh đạo một khả năng dẫn dắt hiệu nghiệm để hoàn thành công tác.

 

Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng là người lãnh đạo phải quan tâm và chăm sóc cho đoàn chiên của mình không chỉ nhu cầu mà ngay cả những vấn nạn. Thiên Chúa muốn người lãnh đạo tinh thần phải là người hướng đạo. Người hướng đạo sẽ dẫn đoàn chiên của mình đến nơi đã định một cách an toàn. Chữ “người hướng đạo” (a guide) diễn đạt nhiều điểm then chốt mà Thiên Chúa mong muốn nơi người mà Ngài chọn là người lãnh đạo:

1.     Người hướng đạo là người đứng đầu có trách nhiệm hiệp nhất và hướng dẫn đội ngũ mình đồng hành với Thiên Chúa.

2.     Người hướng đạo là người dẫn đội ngũ theo đường ngay thẳng và giữ quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.

3.     Người hướng đạo là người cho cộng sự viên hoặc đội ngũ mình những lời cố vấn chính xác và đúng đắn khi họ cần đến.

4.     Người hướng đạo hướng dẫn người khác với sự dịu dàng và đáng tin cậy để họ cảm nhận được sự an toàn.

5.     Người hướng đạo phải đặt căn bản đường hướng lãnh đạo của mình trên Thần Khí và Lời Chúa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà