Ngày 31: Trình Bày Dự Kiến

 

Nếu anh em thật sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc trên mặt đất. Nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em. (Đnl 28: 1, 15)

 

Dự kiến Mô-sê vạch ra cho con cái Israel được xem như là một tiêu biểu trong đường lối lãnh đạo. Hầu hết ngày nay, người lãnh đạo chỉ dám vạch ra dự kiến theo chiều hướng tích cực mà tránh lối nói tiêu cực: Nếu chúng ta hoàn thành công tác thì… Ít ai dám nói nếu chúng ta thất bại thì… Tại sao lại sợ nói tới thất bại? Lối trình bày dự kiến của Mô-sê rất rõ ràng và thẳng thắn để mọi người nhìn thấy kết quả và hậu quả.

 

Lối trình bày cả hai chiều kích tích cực và tiêu cực là sức mạnh của dự kiến. Dự kiến phải được trình bày rõ ràng để trở nên động lực thúc đẩy cộng sự viên đặt trọn vẹn nỗ lực của mình vào công tác để hoàn thành.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà