Ngày 2: Nhìn Người Lãnh Đạo, Biết Kẻ Theo Phò

 

Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ.

Ác nhân cai trị, dân oán than…

Vua công minh khiến đất nước ổn định.

Vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong…

Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo,

điều đó, ác nhân sao hiểu nổi!..

Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá

Thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa…

Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả,

Nhưng ai còn giữ luật, quả là người có phúc.

(Cn 29: 2, 4, 7, 12, 18)

 

Chúng ta không thể đòi hỏi người theo phò phát triển hơn người lãnh đạo, và lại càng không muốn nhìn thấy người theo phò đi ngược những nguyên tắc cơ bản của người lãnh đạo. Nói cách khác, lối sống của mọi người là sự phản ánh đường lối của người lãnh đạo. Sách Châm Ngôn vạch ra cho chúng ta tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo tốt và xấu như sau:

1.     Thái độ: Dưới sự cầm quyền của người lãnh đạo tốt, dân chúng vui mừng, ngược lại dân chúng oán than.

2.     Ổn định: khi người lãnh đạo công minh, họ xây dựng công lý, ngược lại công lý bị suy vong.

3.     Lòng trắc ẩn: Người lãnh đạo tốt chăm sóc cho dân, ngược lại tình người trở nên hoang phế.

4.     Trung thực: Khi người lãnh đạo để tâm nghe lời gian dối, cộng sự viên họ sẽ trở thành một phường lừa đảo.

5.     Dự kiến: Một dự kiến đúng đắn sẽ dẫn dắt mọi người thẳng tiến, ngược lại là một thế giới hỗn mang.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà