Ngày 5: Đã Làm Thì Làm Đến Cùng

 

Như thế, vua Giê-hu làm cho thần Ba-an biến khỏi Israel. Tuy nhiên, vua Giê-hu không dứt bỏ các tội mà vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo: Đó là thờ những con bê bằng vàng ở Bết Ên và ở Đan. (2V 10: 28-29)

 

Được Thiên Chúa mời gọi và giao sứ mạng, Giê-hu không chỉ nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo dân Israel, nhưng còn tuân theo lệnh truyền của Thiên Chúa, là triệt hạ nhà A-kháp và phá hủy toàn bộ cơ cấu tế tự thần Ba-an. Giê-hu đã hoàn thành sứ mạng Thiên Chúa giao phó, được Ngài khen ngợi và hứa chúc phúc cho ông vì đã tuân thủ lệnh truyền của Ngài.

 

Ông đã hoàn thành những điều tốt đẹp cho Thiên Chúa và dân tộc ông, nhưng vấn đề đã không ngừng tại đó! bởi ông đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật của Thiên Chúa, mà còn lôi kéo những người khác theo mình để thờ ngẫu tượng. Bởi thế, tiếng bất tuân đã bao trùm suốt cuộc đời trị vì của ông, và vương quyền của ông cũng không bền vững như những nhà lãnh đạo chân chính khác.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà