Ngày 16: Những Vai Trò Chuyên Biệt

 

Quả vậy, lời của vua là lời tuyệt đối;

Ai dám hỏi vua: “Ngài làm gì vậy?”

Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành,

Và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi,

biết được Thiên Chúa sẽ xét xử…

Tất cả những điều trên đây, tôi đã thấy nhờ để tâm theo dõi mọi việc xảy ra dưới ánh sáng mặt trời, vào lúc con người thống trị con người, và gây cho nhau bao thảm họa. (Gv 8: 4-5, 9)

 

Sa-lô-môn vạch rõ mối quan hệ của chúng ta với người lãnh đạo. Chúng ta thi hành những công tác được chỉ định không phải vì người lãnh đạo nhưng là vì tập thể. Là một người làm công tác mục vụ, chúng ta không làm vì cá nhân người lãnh đạo, vì Giám Mục, vì cha xứ, hay vì bất cứ một cá nhân nào, nhưng dấn thân vì Thiên Chúa và Giáo Hội, và vì lợi ích của Cộng Đồng Dân Chúa, mà Giám Mục, Linh Mục hay bất kỳ người lãnh đạo nào trong tập thể là người đại diện của Thiên Chúa và Giáo Hội. Ông cũng khuyến cáo những người lãnh đạo rằng nếu không sử dụng quyền hành với tâm hồn phục vụ của người đầy tớ sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Chúng ta hãy khảo lược những gì ông nêu ra như sau:

 

Vai trò của người được lãnh đạo:         Vai trò của người lãnh đạo:

Phục tùng Thiên Chúa- Đấng ban quyền hành.

Sử dụng quyền hành một cách khôn ngoan và cẩn thận.

Đặt niềm tin cậy nơi Thiên Chúa để hoàn thành mục đích của Ngài.

Biết nhận thức rằng con người không làm chủ được tất cả mọi sự trong cuộc đời.

Không bỏ cuộc hay gây chia rẽ.

Lãnh đạo người khác với tinh thần phục vụ như người đầy tớ.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà