Ngày 22: Sự Quan Phòng và Kế Hoạch

 

Khốn thay những đứa con phản nghịch - sấm ngôn của Đức Chúa! Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta, chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo Thần Khí của Ta, cứ chồng chất tội này lên tội khác. Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập. Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng, và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ. Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an, và sứ giả của nó đã tới Kha-nết, tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự, chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai, chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục. (Is 30: 1-5)

 

Lập kế hoạch là một công tác thường xuyên của các nhà lãnh đạo và các tổ chức. Kế hoạch cần thiết cho mọi công việc lớn nhỏ, nếu muốn thành công. I-sai-a đã ra một bản khuyến cáo đến các nhà lãnh đạo rằng họ cần quan tâm đến chương trình của Thiên Chúa khi thiết lập các kế hoạch qua một công thức đơn giản như sau:

Chuẩn bị kế hoạch + Sự Quan phòng của Thiên Chúa = Thành công

 

Công thức ấy được các nhà lãnh đạo thương nghiệp thời nay quảng diễn là: (Vốn liếng + kiến thức) + may rủi = thành công. Người ta ngại phải đương đầu với sự chống đối của những kẻ vô thần nên dùng tiếng may rủi thay cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta làm công tác mục vụ để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, nên sự quan phòng của Thiên Chúa là nòng cốt cho công tác chúng ta thực hiện. Hãy cầu nguyện với Ngài để kế hoạch chúng ta thiết lập đáp ứng được sứ mạng, giá trị, dự kiến và mục tiêu dài hạn của công tác phục vụ hầu đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà