Ngày 30: Quản Lý Nhân Sự

 

Vua Đa-vít trị vì toàn thể Israel và thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia, chỉ huy quân đội; ông Giơ-hô-sa-phát, con ông A-khi-lút, làm quốc vụ khanh; ông Xa-đốc, con ông A-khi-túp, và ông A-vi-me-lét, con ông Ép-gia-tha, làm tư tế; ông Sau-sa làm ký lục; ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi. Các con vua Đa-vít là những đệ nhất cận thần của vua. (1Sb 18: 14-17)

 

Đa-vít xứng đáng được gọi là nhà quản lý nhân sự đúng nghĩa. Gọi là nhà quản lý nhân sự nghĩa là người nắm vững tài năng của cộng sự viên và sử dụng tài năng đó vào đúng chỗ, đúng việc. Kinh Thánh viết “ông trị vì toàn thể Israel và thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân”. Câu kế tiếp tường trình việc phân phó nhân sự theo từng công tác dựa trên khả năng mỗi người.

 

Một người lãnh đạo giỏi không phải là người được đánh giá là đã tự mình thực hiện được những gì, nhưng là đã giúp đội ngũ thực hiện công tác ra sao. Do đó, để giúp cộng sự viên đạt thành quả cao trong công tác, người lãnh đạo phải:

1.     Biết cách động đến tâm của cộng sự viên: Động đến tâm trước khi hỏi đôi tay là nguyên tắc lãnh đạo. Hãy tìm hiểu xem công sự viên vui mừng về điều gì, tại sao họ phiền muộn, và những gì họ mơ ước. Từ những cảm xúc rất người ấy, chúng ta sẽ chia sẻ vui buồn với họ để thiết lập mối tương giao đồng cảm và tiến xa hơn trong công tác mục vụ.

2.     Biết những tài năng họ tâm đắc: Những tài năng nào là sở trường của họ? Liệu những tài năng ấy sẽ đóng góp và giúp gì họ trong khi thi hành công tác? Giúp họ khám phá ra cách sử dụng tài năng của họ trong lãnh vực mục vụ.

3.     Biết những cơ hội tốt, thích hợp với tương lai của họ: Ngoài việc giúp cộng sự viên phát triển trong môi trường mục vụ, chúng ta cũng nên quan tâm giúp họ phát triển trong môi trường xã hội để họ tiến thân. Cuộc sống của họ càng ổn định, công tác mục vụ họ thi hành càng đạt nhiều hiệu năng và có thể sẽ lôi kéo thêm nhiều nhân sự tốt vào đội ngũ của tổ chức.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà