Ngày 1: Sống Với Tiêu Chuẩn Cao

 

Các ngươi không được theo các qui tắc của chúng. Các ngươi hãy thi hành các quyết định của Ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ các qui tắc và quyết định của Ta: Khi con người đem các điều ấy ra thực hành thì nhờ đó sẽ được sống. Ta là Đức Chúa. (Lv 18: 4-5)

 

Thiên Chúa mời gọi Dân Ngài sống với một tiêu chuẩn cao hơn dân ngoại chung quanh. Trong các chương 18, 19, và 20 trong sách Lê-vi, Thiên Chúa duyệt lại với họ những tiêu chuẩn của Ngài đã định với họ về mối tương giao, tôn giáo, quyền lợi, cũng như nghĩa vụ của mỗi thành viên trong cộng đồng Dân Chúa.

 

Tại sao những tiêu chuẩn Ngài đặt ra lại cao hơn những tiêu chuẩn bình thường của con người? Thiên Chúa muốn Dân Ngài phải là ánh sáng và là mẫu mực cho mọi dân tộc trên thế giới. Ngài cũng muốn mỗi người lãnh đạo trong dân phải là ánh sáng và mẫu mực cho Dân Ngài. Thiên Chúa muốn mỗi người lãnh đạo hôm nay cũng phải sống như một mẫu mực như thế. Những tiêu chuẩn nào Thiên Chúa muốn người lãnh đạo phải tuân theo?

1.     Chấp nhận những giá trị luân lý và nhân bản theo ý Ngài.

2.     Quan tâm đến tha nhân.

3.     Sống chính trực.

4.     Giữ gìn lời nói.

5.     Phát triển và sử dụng khả năng Chúa ban đúng mức.

6.     Quản lý thời giờ và tiền bạc hợp lý.

7.     Chia sẻ cho tha nhân những gì Chúa ban cho mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà