Ngày 17: Sự An Toàn Trong Công Tác

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công.

Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

(Tv 127: 1)

 

Công tác mục vụ chúng ta thực hiện chỉ là một sự vô nghĩa nếu Thiên Chúa không là trung tâm điểm của mọi công việc chúng ta làm. Tất cả những hành động của người lãnh đạo dù trong quân đội, ngành xây cất, ngồi bàn giấy, vv… dù có khôn ngoan hay tài ba lỗi lạc cách mấy, chúng ta cũng không thể xây dựng một sự trường tồn và vĩnh cửu. Do đó, công tác lãnh đạo phải được suy niệm hàng ngày về ý nghĩa đích thực của nó là phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái. Tất cả mọi công tác phục vụ tha nhân là phục vụ vì Danh Đức Kitô. Người lãnh đạo chân chính không chỉ bao hàm Thiên Chúa trong công tác mình thực hiện, nhưng phải đặt Thiên Chúa là tâm điểm của công việc. Chúng ta có thể thiết lập một danh sách những vấn đề an toàn và con người trong tương quan với công tác lãnh đạo như sau:

1.     Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại sự an toàn mà không một thành viên nào trong đội ngũ có thể đem lại cho người lãnh đạo.

2.     Người lãnh đạo không bao giờ nên đặt tất cả trách nhiệm của mình trên vai người khác như một sự khoán trắng. Trách nhiệm là trách nhiệm chung của toàn đội ngũ, nhưng người lãnh đạo là người đứng mũi chịu sào và gánh trách nhiệm chung trên toàn đội.

3.     Trách nhiệm có thể trao phó nhưng luôn đặt trên căn bản sự thật và sự tin tưởng.

4.     Những rắc rối sẽ xảy ra và trở nên nghiêm trọng nếu chúng ta chỉ đặt tin tưởng vào tha nhân và quên rằng Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng tất cả mọi công việc.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà