Ngày 20: Giao Quyền Lãnh Đạo

 

Vua băng hà sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc, được trường thọ, đầy phú quí và vinh hoa. Thái tử Sa-lô-môn lên làm vua kế vị.

(1Sb 29: 28)

 

Trong những ngày cuối đời, Đa-vít đã chuẩn bị cho Sa-lô-môn kế vị bằng nhiều cách dọn đường hữu hiệu, để con trai hành xử vương quyền của mình một cách đúng đắn. Chúng ta hãy duyệt qua những gì Đa-vít đã làm trong việc chuẩn bị này:

1.     Ông tập hợp dân chúng lại về một mối. (c. 1)

2.     Ông khẳng định sự chọn lựa Thiên Chúa cho người kế vị. (c. 10)

3.     Ông liệt kê những nhu cầu quan trọng phải để tâm đến. (c. 2)

4.     Ông nhắc nhở mọi người về sự trung tín của ông. (c. 2)

5.     Ông công bố cho mọi người rằng họ đã đi đúng hướng Thiên Chúa muốn họ phải đi. (c. 8)

6.     Ông đòi hỏi mọi người hãy sống trung tín với đường lối Thiên Chúa muốn. (c. 8)

 

Mọi người yêu mến Đa-vít, và họ đã làm những gì họ thấy nơi Đa-vít, người lãnh đạo họ. Chính tương quan tốt đẹp này đã thúc đẩy họ thực hiện ba điều mà Đa-vít yêu cầu họ:

1.     Họ đã rộng tay đóng góp việc xây dựng nhà Chúa. (29: 7)

2.     Ủng hộ Sa-lô-môn và quyền lãnh đạo của ông. (29: 6)

3.     Vui với những gì Thiên Chúa thực hiện nơi họ. (29: 20)

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà