Ngày 21: Giữ Vững Mục Tiêu

 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được sống cùng với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. (Ep 2: 4-6)

 

Phaolô dùng thời gian để nghiền ngẫm về những lỗi lầm và sự sa ngã của con người yếu đuối trong quá khứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa trong hiện tại. Ông đã sống với niềm xác tín vào Đức Kitô và tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và đã lãnh đạo mọi người trên căn bản chân lý quan trọng này. Thần học của Phaolô không đơn giản để chỉ cần chấm phá vài nét là chúng ta có thể nắm trọn tư tưởng của Ngài. Tuy nhiên, những cảm nghiệm cơ bản mà mỗi người lãnh đạo phải tâm niệm là:

1.     Canh tân định hướng của mình: Chúng ta canh tân con người hằng ngày và xét nghiệm để định hướng cuộc đời lãnh đạo mục vụ luôn đúng đắn và gắn liền với Đức Kitô và vì Danh Đức Kitô. Chúng ta đặt nền tảng cuộc đời mình vào vị thế lãnh đạo trong tinh thần phục vụ và bác ái theo gương Đức Kitô. Đừng sống với kinh nghiệm riêng tư nặng phần qui hướng về bản thân để phục vụ danh của mình.

2.     Từ bỏ quá khứ: Hãy quên đi những lối sống cũ để mặc lấy tinh thần mới. Chúng ta không thể lãnh đạo người khác tiến lên nếu chính chúng ta chỉ sống với con người cũ và hành trang cũ.

3.     Năng nhắc nhở mình về mục tiêu: Mục tiêu duy nhất của người lãnh đạo mục vụ là tham phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta còn giữ vững mục tiêu ấy, chúng ta sẽ lãnh đạo đội ngũ thành công.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà