Ngày 22: Biết Đúng Để Chỉ Đạo Đúng

 

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,

biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,

hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.

(Tv 119: 1-3)

 

Đoạn dài nhất trong Kinh Thánh là bài ca nói về sự ưu tiên của Lời Chúa. Thực vậy, Thánh Vịnh 119 với 176 câu nhấn mạnh đến lời và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Vịnh này nhắn nhủ chúng ta, những người con cái Chúa, hãy chiếm hữu kho tàng vô giá này cho cuộc đời mình hơn bất cứ điều gì khác. Tại sao điều này lại quan trọng đối với người lãnh đạo? Người lãnh đạo trên thế giới ngày nay phải đương đầu với hai thực tại:

1.     Thế giới không ngừng biến đổi từng giờ, từng phút. Do đó, người lãnh đạo phải sẵn sàng thích nghi với mọi biến đổi nhưng không đánh mất mục tiêu và định hướng.

2.     Chúng ta cần những giá trị vượt thời gian hơn bao giờ hết, và như vậy, người lãnh đạo mục vụ phải là người đầu tiên đứng vững với những nguyên tắc sống Lời Chúa và lôi kéo mọi người cùng thực hành điều ấy.

Chúng ta dùng Thánh Vịnh 119 như một nguyên tắc sống động trong công tác lãnh đạo và người lãnh đạo sẽ:

 

                             Được:                                       Nếu:

Chúc phúc

Sống thanh sạch và đạo đức

Kiên cường và sống động

Đương đầu với những chỉ trích và chống đối.

Hưởng sự tự do

Sử dụng lời khuyên bảo khôn ngoan khi cần.

Kiên vững ngay cả khi đau khổ

Nhận thức được ý nghĩa công việc mình làm.

Được khai sáng và bén nhạy

Có nguyên tắc chỉ đạo đáng tin cậy.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà