Ngày 24: Chọn Lựa Những Ưu Tiên

 

Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: “Vì ngươi có tâm tư như thế, -ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quí và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị-, cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết. Hơn nữa, giàu sang, phú quí và vinh quang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi, không có vua nào sánh với ngươi được”. (2Sb 1: 11-12)

 

Mỗi người lãnh đạo cần thiết lập một danh sách những việc ưu tiên (priority list) trong ngày, trong tuần, và trong tháng. Sau đó là những gì cần phải thực hiện trước hoặc sau (to do list). Càng chi tiết trong việc sắp xếp, chúng ta càng dễ dàng thực hiện điều cần làm (first thing first). Khi Sa-lô-môn bước lên ngai vàng, ông đã được Thiên Chúa ban cho cơ hội để xin bất kỳ điều gì ông muốn. Không có gì đáng nghi ngờ là Sa-lô-môn đã có quyền chọn lựa như chúng ta ngày nay:

1.     Những điều dễ thực hiện trước – Ông đã có thể chọn lựa những công việc dễ dàng trước mặt ông.

2.     Những điều ưa thích trước - Ông có thể chọn lựa sự giàu sang và danh vọng.

3.     Những điều cần thiết trước – Ông có thể  xin giúp hoàn thành việc xây dựng đền thờ.

4.     Những việc khó khăn trước – Ông có thể xin cho những người đang chống đối trở thành ủng hộ.

5.     Những điều phải làm trước tiên (first thing first) – Thay vì những chọn lựa ở trên, ông đã xin được khôn ngoan để làm vinh danh Thiên Chúa.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà