Ngày 26: Tùng Phục Quyền Bính

 

Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống đối lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.

(Rm 13: 1-2)

 

Phao-lô đã vạch ra cách thế ứng dụng niềm tin của chúng ta vào cuộc sống, bằng cách thách đố chúng ta phục tùng những quyền hành được Thiên Chúa ủy thác. Đối với con trẻ là cha mẹ; đối với người trưởng thành là những nhà lãnh đạo chính quyền, nơi công sở, và các đấng bản quyền trong Giáo Hội.

 

Tại sao chúng ta nên phục tùng? Có phải vì những nhà lãnh đạo này là những người thông minh nhất hoặc đáng tin cậy nhất không? Không, Thiên Chúa, chỉ một cách đơn giản, là cho chúng ta một bài học trắc nghiệm về quyền bính. Trước khi chúng ta là những nhà lãnh đạo đầy năng lực, chúng ta hãy là những người tuân phục những người lãnh đạo khác, bất kể sự khác biệt có thể có. Thực thế, sự thử nghiệm cá tính sẽ xảy ra, khi chúng ta bất đồng với những người có thẩm quyền hợp pháp. Khi chúng ta dám bỏ rơi ý kiến riêng của mình, để tùng phục người lãnh đạo đương nhiệm, hoặc những quyết định chung của tập thể, đó chính là lúc Thiên Chúa ghi điểm tốt vào “sổ lãnh đạo” của chúng ta.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà